Logo Ajuntament

Català - Castellano

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA - AUTOLIQUIDACIÓ D'ALTA EN EL PADRÓ - CONCEPTE 006

Fet imposable

L'Impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques.

Subjecte passiu

És la persona a nom de la qual s'expedirà el permís de circulació. Si hi ha més d'un titular, s'ha de fer constar el nom de la persona que figurarà en primer lloc en el permís de circulació.

Municipi

La gestió, liquidació i recaptació de l'Impost corresponen a l'Ajuntament de l'adreça del vehicle que consti inscrita a la base de dades de la Prefectura de Trànsit.

Les persones físiques poden presentar l'autoliquidació en aquest Ajuntament si tenen la seva residència habitual (domicili d'empadronament) a Palma. En cas que en el seu DNI/NIF figuri un domicili d'un altre municipi, han de presentar a la Prefectura Provincial de Trànsit, amb la resta de documentació, un certificat d'empadronament* a Palma.

*El certificat d'empadronament es pot obtenir a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma, amb certificat digital o DNI electrònic o presencialment, a les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de Palma.

En el cas de divergències respecte de les dades de l'adreça, sempre prevaldran les dades del Padró d'habitants de l'Ajuntament de Palma.

Les persones jurídiques han de presentar l'autoliquidació en el municipi del seu domicili social o en el de la sucursal on el vehicle quedarà assignat, sempre que es pugui acreditar l'existència de la sucursal amb l'alta censal a l'Agència Estatal d'Administració Tributària o amb la llicència integrada d'activitat de l'Ajuntament de Palma.

Realització de l'autoliquidació

Com es fa per Internet.

Omplint tots els camps que es demanen i confirmant l'autoliquidació fent clic al final del formulari.

Període impositiu

El període impositiu en cas d'alta del vehicle s'inicia el dia en què es produeixi l'adquisició del mateix. I en el cas dels vehicles que provenen de l'estranger s'inicia el dia de l'autoliquidació.

L'import de la quota es prorratejarà pel nombre de trimestres naturals que falten per acabar l'any, inclòs el de l'emissió de l'autoliquidació.

En el moment d'emetre l'autoliquidació el programa calcularà automàticament la quota a pagar.

Classificació del vehicle

El vehicle, als efectes de l'aplicació de les tarifes de l'Impost, s'ha de classificar com a turisme, autobús, camió, tractor, remolc, semiremolc, ciclomotor o motocicleta.

S'ha de fer constar a l'autoliquidació la clau numèrica de quatre xifres que correspon a la classificació del vehicle segons la targeta d'inspecció tècnica o el certificat de característiques.

Una vegada introduïda aquesta clau apareixerà automàticament a l'autoliquidació la classificació del vehicle, excepte en els dos casos següents:

Els 'Derivats de Turisme' i 'Vehicles Mixts Adaptables' es classificaran d'acord amb els següents criteris:

Les motocicletes elèctriques tributaran per la tarifa aplicable a les motocicletes fins a 125 c.c. Per tant, a la casella de la base imposable s'ha de fer constar aquesta cilindrada.

Per a calcular la potencia fiscal de la resta de vehicles elèctrics s'atendrà a la següent fórmula: CVF=Pe/5,152.

   CVF: cavalls fiscals

   Pe: potencia efectiva expressada en kilowatts.

Base Imposable

Està constituïda pel tipus de vehicle, a la qual se li aplicarà una quota de tarifa diferent segons sigui:

Aquestes dades són les que figuren a la targeta d'inspecció tècnica.

La càrrega útil és la diferència entre la Massa Màxima Admissible del vehicle en circulaciò (MMA) menys la Massa en Ordre de Marxa (MOM) reduïda en 75 quilograms, això és: MMA-(MOM-75), d'acord amb les dades de la indicada targeta.

No subjecció

No estan subjectes a l'Impost els remolcs i semiremolcs estirats per vehicles de tracció mecànica amb una càrrega útil no superior als 750 quilograms.

Tampoc no hi estan els vehicles que, havent estat donats de baixa als registres per antiguitat del seu model, poden ser autoritzats per circular excepcionalment en ocasió d'exhibicions, certàmens o curses limitades als d'aquesta naturalesa.

En aquests casos, el contribuent ha de formular l'autoliquidació a qualsevol de les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC) de l'Ajuntament, no sent possible efectuar-la per Internet.

L'autoliquidació és necessària per donar d'alta el vehicle a la Prefectura de Trànsit.

Tarifes

Tarifes. Ordenances fiscals de l'any en curs. Annex de l'Ordenança de l'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA IVTM

Exempcions

Són les previstes a l'art. 3.1 a), b), c), d) i f) de l'Ordenança.

Si el declarant considera que té dret a alguna d'aquestes exempcions, ha de presentar l'autoliquidació a qualsevol de les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC) de l'Ajuntament, no sent possible efectuar-la per Internet.

En aquests casos el contribuent ha de presentar, a més, una instància a qualsevol de les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC) de l'Ajuntament (o trametre-la per correu o qualsevol altra forma vàlida en dret), acreditant el compliment dels requisits per al seu reconeixement per part d'aquesta Administració.

Exempcions a Instància de part

Són les previstes a l'art.3. e) i g) de l'Ordenança.

En aquests casos el declarant ha de satisfer la quota i sol·licitar mitjançant escrit presentat a les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de Palma (o trametre'l per correu o qualsevol altra forma vàlida en dret), el reconeixement de l'exempció i la devolució, si correspon, de la quota ingressada.

En el cas de sol·licituds d'exempció per discapacitat, la persona interessada haurà de presentar a més, certificat de discapacitat emès per l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma o IMSERSO i declarar que el vehicle és per al seu ús exclusiu.

En el cas de sol·licituds d'exempció pels tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària agrícola, s'haurà d'aportar fotocòpia de la cartilla agrícola.

El termini per presentar la sol·licitud és d'un mes des de la data de matriculació, o abans finalitzar el període de pagament voluntari de l'Impost, en el cas de vehicles ja inclosos en el padró de l'Impost.

Tambè s'haurà d'acompanyar l'imprès degudament emplenat de la Tresoreria de l'Ajuntament de Palma, per poder fer, en el seu cas, la devolució.

Bonificacions

Són les previstes a l'article 5 de l'Ordenança Fiscal de l'any en curs.

En aquests casos el declarant ha de satisfer la quota i sol·licitar en termini mitjançant escrit presentat a les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC) de l'Ajuntament (o trametre'l per correu o qualsevol altra forma vàlida en dret), el reconeixement de la bonificació i la devolució, si correspon, de la quota ingressada o de la part proporcional corresponent.

Tambè s'haurà d'acompanyar l'imprès degudament emplenat de la Tresoreria de l'Ajuntament de Palma, per poder fer, en el seu cas, la devolució.

Càlcul

Una vegada introduïdes les dades de les caselles anteriors, fent clic sobre 'càlcul' apareixerà a la casella 'quota a pagar' l'import a pagar.

Confirmació i Pagament

Una vegada emplenades totes les caselles de l'autoliquidació, el declarant podrà confirmar l'autoliquidació i fer el pagament a oficina d'entitat bancària o amb targeta a la passarel·la de pagament.

Ordenança

Ordenança Fiscal de l'any en curs d'aquest Ajuntament, reguladora entre altres, de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Més informació

Per a qualsevol dubte es pot posar en contacte amb la Secció d'IAE i d'IVTM de l'Ajuntament, a través de l'adreça electrònica: vehicles@palma.es, presencialment a les oficines situades a la Plaça Sta. Eulàlia, 9, 1er pis. Tel. 971.22.59.00, extensions 1037, 1015 i 1014, i també a les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de Palma.

A tenir en compte

Les autoliquidacions presentades seran objecte de verificació i comprovació per part del Departament Tributari de l'Ajuntament de Palma. La incorrecció en la seva realització, per tant, pot donar lloc a una liquidació complementària, sense perjudici del que es preveu en matèria d'infraccions i sancions tributàries.


CÀLCUL D'AUTOLIQUIDACIÓ D'ALTA EN EL PADRÓ REIMPRIMIR AUTOLIQUIDACIÓ FETA PER INTERNET
WAI-AA WAG 1.0 PROORA

Secció d'IAE i d'IVTM de l'Ajuntament
Pça. Sta Eulàlia, 9-1er pis.
vehicles@palma.es
Tel. 971.22.59.00, extensions 1037,1015 i 1014